Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky  pre maloobchodný nákup cez e-shop na www.extracaje.sk

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti „Predávajúceho“ (dodávateľa) na jednej strane a „Kupujúceho“ (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „V.O.P.“) platia pri nákupe v internetovom obchode extracaje.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť smExtra s. r. o., so sídlom Kuzmányho 923/26, 017 17 Považská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 547 099 20, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 43885/R, email: info@extracaje.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), kontaktná osoba: Barbora Randová, konateľka.
 2. V.O.P. sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 3. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 4. V prípade ak je zmluvnou stranou zákazníka spotrebiteľ – fyzická osoba nepodnikateľ, právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia:
  – zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
  – zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov ((ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“),
  – zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“),
  – zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“).
 5. V prípade, ak je zmluvnou stranou fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

II. Definícia pojmov

 1. Spotrebiteľ“ (kupujúci a zároveň fyzická osoba nepodnikateľ) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení Spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 2. Spotrebiteľská zmluva“ je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane Predávajúci a na druhej strane Spotrebiteľ.
 3. Predávajúcim“ je spoločnosť smExtra s. r. o, ktorá je aj prevádzkovateľom internetového obchodu, na ktorý sa tieto obchodné podmienky vzťahujú. Predmetom činnosti je predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.extracaje.sk (ďalej len „internetový obchod“).
 4. Kupujúcim“ je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.
 5. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 6. Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom záväzného potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho. Od tohto momentu medzi Predávajúcim a Kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené uzavretou kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.
 7. Tovar“ znamená vec ponúkanú Predávajúcim k predaju Kupujúcemu prostredníctvom internetového obchodu www.extracaje.sk a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci. Tovarom môže byť i nehmotný produkt, ktorý je ponúkaný iba na stiahnutie.
 8. Internetový obchod www.extračaje.sk (ďalej len „náš internetový obchod“) je priestor kde je ponúkaný Tovar Kupujúcim a zároveň miestom, kde sa navrhuje uzatvorenie Kúpnej zmluvy
 9. Užívateľ“ znamená akúkoľvek osobu (fyzickú či právnickú), ktorá užíva náš internetový obchod.
 10. Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené do databázy nášho internetového obchodu pri Registrácii.
 11. Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy nášho internetového obchodu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy. Vyplnenie môže prebehnúť prostredníctvom registračného formulára alebo vytvorením konta v rámci procesu nákupu.
 12. Užívateľský účet“ znamená časť nášho internetového obchodu, ktorá je Užívateľovi zriadená Registráciou a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov, t.j. je pre každého Užívateľa unikátna.

III. Objednávka a proces uzatvorenia Zmluvy.

 1. Predávajúci prostredníctvom svojho internetového obchodu ponúka Užívateľom uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
 2. Užívateľ si vyberie produkt (produkty) na základe aktuálnej ponuky uverejnenej v internetovom obchode, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo “Pridať do košíka” (môže tak urobiť na viacero Tovarových položiek. Vyplní objednávkový formulár (e-mail, v prípade kúpy tovaru doručovaciu adresu), zvolí si počet produktov, spresní parametre produktu a vyberie spôsob platby. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Pri odoslaní objednávky Užívateľa potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov. Odoslaním objednávky sa z Užívateľa stáva Kupujúci, ktorý zo svojej strany navrhuje uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
 3. Užívateľ sa zaväzuje do príslušných polí objednávky vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju emailovú adresu, identifikačné údaje a dodaciu adresu. Užívateľ zároveň berie na vedomie, že Predávajúci bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.
 4. Návrhom na uzatvorenie zmluvy zo strany Kupujúceho sa rozumie odoslanie objednávky kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“.
 5. Kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky Predávajúcim o čom je informovaný Kupujúcim formou emailu s informáciou o prijatí objednávky.
 6. V prípade, že má Kupujúci u nás vytvorený Užívateľský účet, tak objednávka bude zároveň archivovaná v sekcii „Objednávky“ v Užívateľskom účte daného Užívateľa.
 7. Na e-mailovú adresu Kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že aj informácie o priebehu spracovania objednávky budú rovnako zasielané Kupujúcemu vo forme e-mailových správ.
 8. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v odoslanej objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v potvrdení objednávky.
 9. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v potvrdení objednávky.
 10. Predávajúci spolu s tovarom dodá Kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k Tovaru vzťahujú, najmä faktúru (daňový doklad), príp. iné pokiaľ ich daný Tovar má alebo si ich Tovar z jeho povahy vyžaduje (napríklad záručný list).
 11. V prípade, že je k objednávke zvolený darček, na ktorý má kupujúci za splnenia určitých podmienok nárok, predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu darčeka podľa aktuálnych skladových zásob.
 12. Kupujúci môže zrušiť objednávku, ak ešte nebola vybavená, prostredníctvom telefonátu na tel. čísle +421 907 254 356.

IV. Cena a platobné podmienky

 1. Maloobchodné ceny Tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek Tovaru v ponuke www.extracaje.sk. Ceny sú uvedené v € a vrátane DPH, , nezahŕňajú však cenu služieb (napr. dodania tovaru, balného a pod.).
 2. Všetky akcie alebo zľavy platia do vypredania zásob alebo do konca určeného termínu, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 3. Akékoľvek dodatočné zľavové kupóny, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavové kupóny pre zákazníka alebo zľavové kupóny poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.
 4. Ceny za tovar sú cenami zmluvnými. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.
 5. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po uhradí objednaného tovaru.
 6. Platbu je možné uskutočniť viacerými spôsobmi:
 • Bankovým prevodom na účet pred odoslaním tovaru.
 • Úhrada prostredníctvom platobnej karty pred odoslaním tovaru.
 • Dobierkou pri prevzatí tovaru (v hotovosti alebo platobnou kartou).
 • V hotovosti pri vyzdvihnutí tovaru na adrese skladu (treba vopred dohodnúť).

Viac je uvedené na stránke možnosti platby.

V. Dodanie tovaru

 1. Objednaný Tovar môže byť zaslaný a dopravený prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS.
 2. Na dodanie Tovaru je možné využiť aj službu PACKETA. Maximálna možná hmotnosť zabaleného balíka pri tejto možnosti je do 5 kg. Ťažšie balíky je možné odoslať iba prostredníctvom kuriéra GLS alebo osobne vyzdvihnúť.
 3. Miestom dodania Tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
 4. Objednaný Tovar je Kupujúcemu obvykle odoslaný do 48 hodín (nepočítajúc čas víkendu a sviatkov) od potvrdenia objednávky. V prípade, že nie je možné danú lehotu dodržať, budeme Vás kontaktovať. Výnimku z obvyklého času odoslania tvoria dni, kedy je na stránke uvedená informácia o prekážke v odosielaní objednávok, napr. oznam o celozávodnej dovolenke.
 5. Cena poštovného a balného je 4,90 € s DPH pri dodaní prostredníctvom kuriéra GLS. V prípade využitia služby PACKETA je poštovné a balné 3,49 € s DPH. V prípade osobného vyzdvihnutia poštovné a balné neúčtujeme. Cena poštovného a balného je uvedená bez poplatku za dobierku (platbu v hotovosti alebo kartou pri vyzdvihnutí).
 6. Poplatok za dobierku (platbu v hotovosti alebo kartou pri vyzdvihnutí) je vo výške 1,49 € s DPH.

Viac informácii o jednotlivých možnostiach dodania, cenách poštovného a možnosti doručenia zdarma je uvedené na stránke možnosti dopravy.

VI. Prevzatie tovaru

 1. Kupujúci je povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru od doručovacieho subjektu Kupujúci spravidla písomne potvrdí v dodacom liste (alebo v inej obdobnej forme), ktorý je zároveň dokladom/potvrdením o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku.
 2. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, má Predávajúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (Predávajúci má právo na náhradu škody [podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka], vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky – poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky nie je možné. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.
 3. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku Tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou Kupujúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na Kupujúceho rovnako zodpovednosť (nebezpečenstvo) za náhodnú skazu a náhodného zhoršenie stavu prevzatého Tovaru.
 4. Pri prevzatí zásielky je kupujúci oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať. V prípade, že je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku v lehote štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková služba s ňou súvisiaca.
 2. V súlade s ust. § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže kupujúci uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých kusov tovaru) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.
 3. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením čísla objednávky, kódom a názvom vráteného produktu, čísla účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí.
 4. Tovar vrátený z dôvodu odstúpenia od zmluvy musí byť zaslaný na adresu skladu: Internetový obchod EXTRAČAJE.SK, Robotnícka 4539, 017 01 Považská Bystrica. Na spôsobe vrátenia tovaru je nutné sa vopred dohodnúť, tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
 5. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, budú peniaze za tovar a náklady, vzniknuté kupujúcemu v súvislosti s dodaním tovaru, zaslané na kupujúcim určený účet resp. adresu a to do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru.
 6. Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

VIII. Reklamácie a vrátenie tovaru.

 1. Kupujúci má právo na výmenu, vrátenie a reklamáciu tovaru.
 2. O vybavení a výsledku každej reklamácie bude Kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu.

Viac informácii o vrátení tovaru a reklamáciách nájdete na stránke reklamácie a vrátenie tovaru.

IX. Exspirácia tovaru

 1. Exsp. doba je uvedená na obaloch Tovaru.

X. Alternatívne riešenie sporov.

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu: info@extracaje.sk ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej prijatia, tak Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z.z.. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z.. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určený podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z..
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line. Viac informácii na webovej adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo Spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so Spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

XI. Ochrana osobných údajov.

 1. Pri spracúvaní osobných údajov Predávajúci postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podrobnejšie informácie k zásadám ochrany osobných údajov nájdete bližšie popísane na stránke venovanej ochrane osobných údajov.

XII. Zásady používania súborov Cookie

Viac informácii k zásadám používania súborov cookie nájdete na stránke venovanej používaniu cookies.

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky práva k webovým stránkam Predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležia Predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez písomného súhlasu Predávajúceho.
 2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 3. Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tieto obchodné podmienky platí právny poriadok Slovenskej republiky.
 4. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k mimosúdnemu urovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
 5. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach extracaje.sk v deň odoslania objednávky Kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma odoslaním objednávky.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny či doplnenia týchto „Všeobecných obchodných podmienok“. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia V.O.P..
 7. Všetky texty uvedené na podstránkach
  https://extracaje.sk/moznosti-platby/; https://extracaje.sk/moznosti-dopravy/; https://extracaje.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/; https://extracaje.sk/zasady-pouzivania-suborov-cookie-eu/; https://extracaje.vizion.sk/reklamacie-vratenie-tovaru/;
  tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto V.O.P..
 8. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 5. 9. 2022 a rušia predchádzajúce znenie V.O.P..

 

Predávajúci & Prevádzkovateľ:

smExtra s. r. o.

Kuzmányho 923/26
017 17 Považská Bystrica
IČO: 547 099 20
IČ DPH: SK2121772147
Mobil: 0904 386 828
Email: info@extracaje.sk

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 43885/R

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia pre Trenčiansky kraj / Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov)